Gebruikers handleiding VIZIA

Geachte gebruiker. Lees dit eerst voor u gebruik maakt van de vaccinatieadviezen!

Wat is VIZIA?

VIZIA staat voor Vaccinatie tegen InfectieZiekten In de Arbeid.
Vizia  is een expert-based verzameling adviezen over vaccinaties en bedoeld voor werknemers, werkgevers en professionals.  Door de transparante opzet is zoveel mogelijk na te gaan hoe tot een bepaald advies gekomen is en kan men de eigen werkwijze en besluitvorming daaraan toetsen. Het is een systeem in ontwikkeling en opmerkingen zijn steeds welkom.

Wat zijn de uitgangspunten geweest bij het opstellen van de adviezen?

 • Gerede kans op gezondheidsschade
 • Indien er een gerede kans bestaat op de infectieziekten in werk (te beredeneren aanwezigheid risico) dan MOET vaccinatie aangeboden worden door de werkgever aan de werknemer. Dus: Iedere  kans op gevaar voor besmetting is voldoende voorwaarde voor het  aanbieden van een vaccinatie (preventiebeginsel van de arbowet)
 • Praktische bruikbaarheid.
  Geprobeerd is de adviezen eenduidig te houden en op een overzichtelijke wijze te presenteren.
 • Transparantie.
  Bij elk advies kunt u in steekwoorden zien (zet de pointer op het gekleurde vlakje) waarom de experts dit advies gaven.
 • Ontwikkelingsgericht.
  VIZIA wil een dynamisch systeem zijn dat zich aanpast aan de voortschrijdende inzichten. Wij horen graag uw ervaringen en opmerkingen.

Wat zijn de kwaliteitscriteria?

 • ARBO-technisch niveau.
  Zo een hoog mogelijk EBM (evidence based medicin) niveau. Helaas zijn er, op een enkele uitzondering na (influenza), meestal geen onderzoeken gedaan naar de toepassing van vaccins in de werksituatie. Dit betekent dat wij vooral zijn uitgegaan van logisch redeneren casuïstiek  en ervaringsfeiten.
 • Medisch Niveau.
  Als basis hebben we gebruikgemaakt van informatie uit het Handboek Vaccinatie (Burgmeijer 2007), aangevuld met gegevens uit de LCI-richtlijnen van het RIVM, Daarnaast van informatie uit diverse internationale alertsystemen, en van de ECDC, CDC en WHO.
 • ARBO-wet en Arbobesluit.  
  Alle adviezen zijn geformuleerd op basis van de Arbo-wet (speciaal artikel 3 en 4) en het Arbo-besluit hoofdstuk 4 afdeling 9 biologische agentia.
 • Consensus.
  Alle adviezen zijn bekeken door de leden van de WIZA (Werkgroep Infectieziekten bij de Arbeid) en door een grote groep deskundigen die op persoonlijke titel gevraagd is om commentaar te leveren. De adviezen kunnen aan voortschrijdend inzicht aangepast worden en uw reacties, argumenten en ervaringen zijn onontbeerlijk.

WAAR moet ik verder aan denken bij het vaccineren van werknemers?

 • U blijft altijd zelf professioneel verantwoordelijk voor uw gegeven advies. VIZIA is alleen een hulpmiddel bij uw afweging.

Er kan altijd sprake zijn van specifieke omstandigheden, waardoor u als professional moet afwijken van het” standaard” advies.

 • De werknemer mag vaccinatie weigeren. Ook als daar vanuit de aard werkzaamheden, dringende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld, risico voor derden (cliënten of patiënten)  De consequentie kan dan wel zijn dat de desbetreffende werknemer zijn eigen werk niet meer mag verrichten.

Vanuit de “aard van de werkzaamheden”kunnen er bij aanstelling speciale eisen worden gesteld. Zo hanteren veel gezondheidszorginstellingen de regel dat gezondheidswerkers gevaccineerd dienen te zijn tegen het hepatitis B virus.  Dit vanuit van risico naar derden perspectief, danwel risicovormerschap. In het kader van een indiensttreding kan dan een aanstellingskeuring onderdeel uitmaken van de procedure, waarbij ook gekeken dient te worden naar specifieke individuele risicofactoren (risicoloperschap) .  De basis voor ieder (beroeps) vaccinatieschema is een volledig doorlopen Rijksvaccinatieprogramma (RVP).  Echter, werknemers uit ander landen kunnen ander vaccinatieschema’s hebben doorlopen of zijn mogelijk helemaal niet gevaccineerd. Ook kunnen werknemers om persoonlijke redenen of  religieuze zich niet (volledig) laten vaccineren. Anamnestisch zal dit altijd moeten worden uitgevraagd, zeker als er sprake is van risicovormerschap.

 • Leerlingen, studenten, stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers, ZZP-ers, etc  hebben in dezelfde situatie, recht op dezelfde bescherming als werknemers vast in dienst. Voor sommige bestaat een regeling tot vergoeding van de kosten van vaccinatie
 • Registreer niet alleen vaccinatiestatus maar ook de medische anamnese (immuunstatus) in de patiëntengegevens.  Zeker als het medische factoren betreft die van geassocieerd kunnen zijn met danwel een verhoogde gevoeligheid, ofwel een agressiever ziektebeloop.

Let op dat deze gegevens behoren tot het medisch geheim van de werknemer!  
De werkgever mag alleen vernemen dat iemand geschikt is om bepaalde werkzaamheden
volgens de algemene professionele en de eventueel aan de werksituatie aangepaste
normen  te verrichten.